TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [X]

Szanowny Użytkowniku, informujemy, że z dniem 15.06.2018 serwis tnij.at kończy swoją działalność. Przekierowania utworzone przed dniem 15.06.2018, będą utrzymywane na naszych serwerach do dnia 31.07.2018, a po tym terminie zostaną usunięte.


Regulamin serwisu tnij.at

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego tnij.at Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TNIJ.AT


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Tryb postępowania reklamacyjnego
VI. Własność intelektualna
VII. Odpowiedzialność
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem tnij.at prowadzony jest przez Marka Lubasa oraz Mateusza Ponikowskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NEW SOFTWARE S.C. MAREK LUBAS, MATEUSZ PONIKOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, NIP: 9241819798, REGON: 080091144, adres poczty elektronicznej (e-mail): admin@zagan.net, tel. +48 68 459 31 10.
2. Serwis tnij.at działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis tnij.at, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu tnij.at jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem tnij.at należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem tnij.at użyte są w celach informacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
c) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
d) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
3. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
5. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem tnij.at, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów niniejszej platformy w szczególności w celu skracania linków (adresów URL).
6. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej
7. USŁUGODAWCA, OPERATOR - Marek Lubas oraz Mateusz Ponikowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NEW SOFTWARE S.C. MAREK LUBAS, MATEUSZ PONIKOWSKI, ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, NIP: 9241819798, REGON: 080091144.
8. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) skracanie linków (adresów URL).
2. Świadczenie Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na rzecz Usługobiorców w Serwisie, odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na skracaniu linków (adresów URL) na stronie Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skrócenia linku (adresu URL) lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
3. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
4. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie Treści Cyfrowe, w szczególności linki jak i szkody powstałe w wyniku ich wprowadzenia.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Serwisu.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia Treści Cyfrowych w szczególności linków, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe, w szczególności mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne lub polityczne,
b) o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
c) o charakterze rasistowskim,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
g) będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
h) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
10. Jeżeli którykolwiek z Użytkowników poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do Treści wprowadzonych przez innego Użytkownika do Serwisu lub wiedzę na temat naruszania w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres: admin@zagan.net.
11. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu określonych Treści Cyfrowych, w szczególności linków, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane Treści Cyfrowe, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@zagan.net. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności "skrót" oraz link skrócony (adres URL umożliwiający identyfikację Treści Cyfrowych). Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem tnij.at w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Marka Lubasa oraz Mateusza Ponikowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NEW SOFTWARE S.C. MAREK LUBAS, MATEUSZ PONIKOWSKI, ul. Reja 15/13, 65-076 Zielona Góra, NIP: 9241819798, REGON: 080091144. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony tnij.at, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek bezprawne lub niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz udzielanymi Licencjami wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony tnij.at, stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi Treści Cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.
4. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do ich zaspokojenia w całości, a w przypadku zasądzenia jakiejkolwiek kwoty pieniężnej bezpośrednio lub pośrednio od Usługodawcy, który Treści Cyfrowe wprowadził, zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy całości zasądzonej kwoty powiększonej o faktycznie poniesione wydatki i opłaty związane z postępowaniem sądowym wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a.i.1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
a.i.2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
a.i.3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
a.i.4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
a.i.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie poprzez komunikat na stronie Serwisu.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Operator Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, że usługa będzie funkcjonowała nieprzerwanie, bezbłędnie oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Usługobiorcy.